ochrana osobných údajov

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov pre hostí Penziónu Tiberia

Vypracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/EX (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám ako dotknutej osobe, o ktorej prevádzkovateľ Penzión Tiberia spracúva osobné údaje, informácie v zmysle Nariadenia, najmä

 • Údaje o nás ako prevádzateľovi a dať Vám kontakt na zodpovednú osobu
 • Zoznam alebo okruh príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté
 • Informácie o rozsahu údajov, ktoré o Vás spracúvame
 • Okruh účelov, na ktoré Vaše osobné údaje môžeme využívať a právnych základoch spracúvania
 • Informácie o Vašich právach a spôsobe, akým ich môžete uplatniť

Časť 1 – Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Mario Švec

Kukučínova 13, 911 01  Trenčín

IČO: 34 598 481, DIČ: 1020320213, IČ DPH: SK 1020320213

Zapísaný:

Okresný úrad Trenčín, Číslo živnostenského registra: 309-11192, spis.č. ŽO-97/00950/002 3HJ 

Štatutárny orgán: Mario Švec

Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

IBAN: SK65 1100 0000 0026 2878 6925

Časť 2 – Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovednou osobu, ktorej úlohou je vykonávať dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia je prevádzkovateľ. V prípade potreby získania všeobecných informácii a požiadavky na uplatnenie Vašich práv v zmysle Nariadenia môžete kontaktovať prevádzkovateľa na: svec@tiberia.sk, alebo +421 0905 242250.

Kontaktná osoba: Mario Švec

Časť 3.1 – Právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Penzión Tiberia poskytuje svoje služby na zmluvnom základe ale aj na základe objednávky prostredníctvom emailu, telefonátom popr. priamym predajom na mieste a jej činnosť je regulovaná množstvom právnych predpisov, ktoré vyžadujú získavanie a spracúvanie osobných údajov. Sú však situácie, v ktorých je spracúvanie osobných údajov oprávneným záujmom Penziónu Tiberia, alebo pri ktorých od Vás žiadame súhlas na ich spracúvanie.

Účelom spracovania je:

 • Poskytovanie hotelových služieb
 • Marketingová komunikácia
 • Poskytovanie ostatných služieb súvisiacich s účelom podnikania a živnostenským oprávnením

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je spravidla:

1) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov na plnenie zmluvy spravidla zahŕňa veľké množstvo činností

 • Objednávka hotelovej služby a určenie miestnej dane za konkrétnu osobu
 • Objednávka hotelovej služby právnickou osobu
 • Objednávka hotelovej služby cestovnou agentúrou alebo cestovnou kanceláriou
 • Objednávka služby súvisiacej s predmetom podnikania prevádzkovateľa Mario Švec
 • Zmluva na základe zavezenej objednávky s vyššie uvedenými príkladmi
 • Fakturácia na základe vyššie uvedených príkladov
 • Vybavovanie reklamácii a sťažností
 • Prevádzkovateľ Mario Švec

2) splnenie zákonnej povinnosti

V prípadoch, ak sa údaje spracúvajú na účely plnenia právnych povinnosti spoločnosti, sa súhlas dotknutých osôb nevyžaduje. Dotknutou osobou v tomto prípade môže byť nielen hosť, ale aj zamestnanec.

Spoločnosť je v takých prípadoch oprávnená získavať a ďalej spracúvať Vaše osobné údaje aj v rozsahu a na účely, ktoré stanovujú osobitné predpisy, ktoré súvisia s účelom vykonávania poskytovaním hotelových služieb, iných služieb prevádzkovateľa Mario Švec. V mnohých prípadoch právny predpis určuje aj minimálnu dobu, po ktorú je spoločnosť povinná údaje spracúvať a súvisiace účely, na ktoré je potrebné údaje spracúvať alebo priamo vymenúva spracovateľské činnosti, ktoré je potrebné vykonať. Ak by dotknutá osoba odmietla osobné údaje poskytnúť, poskytnutá službu nie je možné uzavrieť.

 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

V zmysle zákona spoločnosť monitoruje priestory Hotela pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu s označením monitorovacieho priestoru, pričom vyhotovený záznam možno využiť na účely odhaľovania trestných činov, na zisťovanie ich páchateľov a pátranie o nich a to najmä na účely ochrany pred trestnou činnosťou. Spoločnosť môže videozáznam a audiozáznam poskytnúť orgánom verejnej moci na ich požiadanie. Ak vyhotovený záznam nie je využitý na tieto účely, spoločnosť ho zlikviduje bezodkladne po uplynutí 7 dni.

3) spracúvanie na účel oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť

Typickým príkladom spracúvania údajov na účely oprávnených záujmov je spracúvanie súvisiace:

 • S internými administratívnymi procesmi
 • Obrazové záznamy
 • Na účel priameho marketingu v prípade, že sme Vaše údaje získali pri poskytovaní produktov alebo služieb

Pri spracúvaní osobných údajov na účel oprávnených záujmov musí spoločnosť posúdiť spôsobom stanoveným v Nariadení, či oprávnene dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Voči spracúvaniu osobných údajov na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa máte právo namietať.

4) spracúvanie na účely archivácie a na štatistické účely

V určitých situáciách môže spoločnosť aj po naplnení pôvodného účelu spracúvania rozhodnúť, že niektoré osobné údaje bude naďalej spracúvať na štatistické účely. V takomto prípade prijme spoločnosť opatrenia na ochranu práv dotknutej osoby, najmä to, aby sa údaje spracúvali osobitne, nevyužívali sa na iné účely, pokiaľ je to možné, boli počas spracúvania presudonymizované a výstupy z nich boli anonymizované štatistické údaje, ktoré už nebudú mať charakter osobných údajov.

5) spracúvanie na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Prípady ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu, ktorý je neskôr odvolaný a údaje sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

6) súhlas dotknutej osoby

V prípadoch ak je právnym základom Váš súhlas, spoločnosť nebude podmieňovať poskytovanie svojich služieb jeho udelením. Súhlas preto musí byť slobodne daný a odvolateľný. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Časť 3.2 – Rozsah spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ penziónu spracúva Vaše údaje zvyčajne v tomto rozsahu:

Identifikačné údaje /meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, adresa miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra, číslo zápisu

Kontaktné údaje /kontaktné telefóne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty, adresa prechodného pobytu

Kamerové záznamy /najmä priestorov, v ktorých zamestnanci uskutočňujú platobný styk s hosťom

Tieto údaje získava spoločnosť priamo od Vás

Časť 4 – Poskytovanie Vašich osobných údajov iným osobám

Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom svojich zamestnancov, ktoré sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných povinností.

Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby spoločnosť poskytla Vaše osobné údaje aj iným príjemcom. Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoby, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

Právnym základom na poskytnutie Vašich osobných údajov príjemcom môže byť zákonná povinnosť, Váš súhlas, písomný pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy a oprávnený záujem spoločnosti alebo tretej osoby.

Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť podľa okolností Vášho vzťahu so spoločnosťou:

Spoločnosti na ktoré sme postúpili pohľadávky

 • Advokátske kancelárie a audítorské spoločnosti
 • Súdni znalci
 • Poisťovne
 • Štátne orgány

Sprostredkovatelia

Spoločnosť môže využívať tretie strany na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v mene spoločnosti a na účel a spôsob určený spoločnosťou.

 • Cestovné kancelárie
 • Cestovné agentúry
 • Event spoločnosti

Časť 5 – Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Vaše osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou v rámci SR, maximálne v rámci EU, nakoľko môže využiť iné cestovné kancelárie a cestovné agentúry.

Časť 6 – Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracúvané manuálnymi a elektronickými prostriedkami spôsobom, ktorý zabezpečí ich bezpečnosť, integritu a dostupnosť.

Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané a uchovávané, závisí od účelu spracúvania a je určená spoločnosťou, ako prevádzkovateľom alebo právnymi predpismi. Právne predpisy pritom stanovujú minimálne doby, po ktoré je spoločnosť povinná údaje uchovávať:

Právny základ spracúvania a doba spracúvania údajov

Súhlas:

3 roky od udelenia súhlasu

Oprávnený záujem:

Prevádzkovateľ sám určí priemernú dobu podľa jednotlivých prípadov

Zákonná povinnosť:

Ak vo vzťahu k tej istej informácii alebo skupine informácii existuje viac rôznych dôb uchovávania, použije sa na určenie najdlhšia z nich.

Časť 7 – Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia voči spoločnosti, ako prevádzkovateľovi, práva vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

Je povinnosťou spoločnosti zabezpečiť , aby ste si tieto práva mohli jednoduchým spôsobom uplatniť, avšak zároveň má spoločnosť povinnosť chrániť Vaše údaje pred neoprávneným prístupom a pozmenením. Spoločnosť preto musí overiť Vašu totožnosť tak, aby ste Vy aj spoločnosť mali istotu, že sa informácie nedostanú k neoprávnenej osobe alebo že Vaše práva nebudú zneužite. Z toho dôvodu spoločnosť odporúča, aby ste si Vaše práva uplatnili podaním žiadosti na našu emailovú adresu /v tomto prípade, môže spoločnosť žiadať od Vás overenie totožností, popr. odovzdanie žiadosti priamo v Hoteli International/ alebo osobne v Hoteli International.

Pokiaľ Vaša totožnosť nebude overená, spoločnosť si vyhradzuje právo nekonať na základe takejto žiadosti.

Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, spoločnosť môže buď:

 • Požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vo výške 10 eur/žiadosť
 • Odmietnuť konať na základe žiadosti

Ak si uplatníte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, banka oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, informáciu o tom, že takéto práva boli uplatnené, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Časť 8 – Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom , či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu ak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 1. Účely spracúvania
 2. Kategórie dotknutých osobných údajov
 3. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov
 4. Predpokladaná doba uchovávania osobných údajov
 5. Existencia práva požadovať opravu, vymazanie, obmedzené spracovanie, namietať

Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

Právo získať kópiu osobných údajov však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných, záujmami iných môže byť v tomto prípade ochrana osobných údajov inej osoby.

Ak v súvislosti s Vašou osobu spracúvame veľké množstvo informácii, môžete požadovať, aby ste upresnili ktorých informácii alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka.

Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na opravu

Cieľom spoločnosti je spracúvať presné a úplné osobné údaje. Ak však viete a to, že to tak nie je, máte právo na to, aby spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť v spoločnosti bez zbytočného odkladu

Vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu vymazať tieto osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • Osobne údaje už nie sú potrebné na účely
 • Odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a zároveň neexistuje iný právny základ pre spracúvanie
 • Namietate voči automatizovanému spracúvaniu
 • Osobné údaje sa spracúvali nezákonne

Toto právo sa nemusí uplatniť, ak sú splnené podmienky, napríklad ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

V prípadoch, ktoré stanovuje Nariadenie, máte právo žiadať, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý upravuje Nariadenie

Právo na prenosnosť

V prípadoch, ak sa spracúvanie Vašich údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a zakladá sa na súhlase alebo na zmluve, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli banke, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to priamo, ak je technicky možné.

Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. Spoločnosť v týchto prípadoch vykoná posúdenie , či oprávnené záujmy banky prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli vo svojej námietke.

Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania z dôvodu oprávneného záujmu banky, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak ste podali námietku, Vaše osobné údaje sa už na účely priameho marketingu nesmú spracúvať.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Profilovaním je automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých Vašich osobných aspektov, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Automatizovaným rozhodovaním na základe profilovania je rozhodnutie vykonané počítačovým programom na základe výsledku profilovania. Ak také automatizované rozhodovanie na základe profilovania má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, Nariadenie s ním spája špecifické právo, a to právo požadovať, aby sa na Vás uvedené rozhodnutie nevzťahovalo.

Časť 9 – Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka , je v rozpore s Nariadením.

Tieto podmienky sú platné s účinnosťou od 1.1.2019